Zażalenie na działania prokuratury ws. wyborów 10 maja

ZAŻALENIE

pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa


Na podstawie art. 306 § 1 kpk w zw. z art. 465 § 1 i § 2 kpk zaskarżam postanowienie z dnia 23.września 2020 roku, wydane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie doręczone mi skutecznie dnia 8.października 2020 roku., o odmowie wszczęcia śledztwa, oraz domagam się jego uchylenia oraz przekazania sprawy do dalszego prowadzenia.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 23 września 2020 roku odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego bez podstawy prawnej i tym samym działaniu na szkodę interesu publicznego.
W uzasadnieniu wskazano, że czyn nie wypełnia znamion czynu zabronionego

Postanowienie to jest niezasadne.
W dniu 22 kwietnia 2020r. Minister Aktywów Państwowych, Wicepremier Jacek Sasin w wywiadzie udzielonym telewizji TVN24 powiedział: „Poczta działa na podstawie decyzji Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, który tą decyzję wydał w oparciu o ustawę covid-ową, która daje Panu Premierowi taką możliwość.”

Pan wicepremier Jacek Sasin, pytany przez redaktora o to czy pakiety wyborcze są już drukowane przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych odparł: „Tak, już drukuje. Rzeczywiście to jest prawda. Właśnie na mocy tych decyzji o których mówiłem ten druk kart został podjęty.” Pan wicepremier pytany o sytuację w której wybory 10 maja zostałyby odwołane odpowiedział: „Jeśli nie będzie wyborów, no to nie będzie też głosowania i te pakiety się też nie przydadzą i nie będą żadnymi oficjalnymi dokumentami.”

W oparciu o aktualnie obowiązujące prawo, wybory prezydenckie zarządzone przez Marszałka Sejmu na dzień 10 maja 2020r. miały odbywać się w sposób tradycyjny, poprzez oddanie głosu na kandydata w Komisjach wyborczych, przez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej. Projekt ustawy ustanawiającej formułę wyborów korespondencyjnych nie był wtenczas obowiązujący, gdyż był w trakcie procesu legislacyjnego. Osoby podejrzewane opierają swoje działania na podstawie aktu normatywnego, który nie przeszedł przez wszystkie stadia procesu legislacyjnego, w szczególności nie został jeszcze ogłoszony, ani też nie wszedł w życie.

Należy dodać, że art.11 ustawy z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych daje Prezesowi Rady Ministrów prawo wydawania poleceń „w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”. Druk pakietów wyborczych nie jest przeciwdziałaniem COVID-19, gdyż przeprowadzenie wyborów w formie korespondencyjnej 10 maja br. w żaden sposób nie wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania się tej choroby lub poprawę jej leczenia.

Jednocześnie Art.7 Konstytucji RP (Dz.U.1997.78.483) nakłada obowiązek na organy do działania na podstawie i w granicach prawa: “Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”, co będzie w przyszłości podstawą do postawienia osób zamieszanych w ten nielegalny proceder przed Trybunałem Stanu. W związku z powyższym, brak jest podstawy prawnej do delegacji zadań czy podejmowania decyzji dla delegowaniana Pocztę Polską S.A. Oraz Wytwórnię Papierów Wartościowych zadań związanych z wydrukiem pakietów wyborczych dla wyborów korespondencyjnych.

Powyższe wskazuje na przekroczenie uprawnień przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Jacka Sasina oraz na wyrządzenie znacznych szkód majątkowych dla Budżetu Państwa w wysokości mierzonej w dziesiątkach, lub setkach milionów złotych. Wyczerpuje to znamiona przestępstwa z art.231 par 1kk “Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Przedmiotem ochrony art.231k.k. jest prawidłowa działalność instytucji państwowych i samorządu terytorialnego oraz interes społeczny i prywatny. W doktrynie przyjmuje się, że przekroczenie uprawnień obejmuje wszelkie działania, wykraczające poza granice wyznaczone przepisami prawa lub ich istotę. Indywidualnym przedmiotem ochrony na gruncie art.231k.k. jest prawidłowe, tj. Zgodne z prawem, wykonywanie czynności przez funkcjonariuszy publicznych. Trafnie podkreśla się w doktrynie prawa karnego, że przepis art.231 k.k chroni również autorytet władzy publicznej. Niewątpliwie poprzez nadużywanie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych dochodzi do jego obniżenia. Uszczerbku doznaje również zaufanie obywateli do państwa. Należy mieć również na uwadze, że Kodeks Postępowania Administracyjnego nakłada obowiązek na organy do działania na podstawie i w granicach prawa.

Interes definiuje się jako pożytek, korzyść, natomiast interes publiczny to interes bliżej nieokreślonej zbiorowości. Bezprawne działanie osób podejrzewanych doprowadzają do szkody w majątku Skarbu Państwa, albowiem wskutek ich działań dochodzi do niekorzystnego rozporządzenia finansami publicznymi. Jak podkreśla art.1 Konstytucji RP-„Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli” oraz art.82-„obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”. Tym samym, czyny osób podejrzewanych godzą w interes publiczny wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy jako podatnicy są podstawowym filarem finansowania Skarbu Państwa.

Merytorycznymi kryteriami uznania osoby, instytucji lub jednostki organizacyjnej za pokrzywdzonego w postępowaniu karnym jest bezpośrednie naruszenie lub zagrożenie przez przestępstwo dobra prawnego tego podmiotu. Na podstawie art.49 k.p.k. Można wyróżnić, oprócz kryterium podmiotowego, dodatkowe dwa kryteria –naruszenie lub zagrożenie dobra prawnego oraz bezpośredniość tego naruszenia lub zagrożenia. Skoro pokrzywdzonego ustawodawca definiuje poprzez odwołanie się do pojęcia dobra prawnego, to przyjąć należy, że identyfikacja tej osoby wymaga odwołania się do przepisów ustawy karnej, określającej dobro prawne, naruszone lub zagrożone przestępstwem. Należy więc uznać, że zawiadamiający, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią osoby pokrzywdzone podejrzewanym przestępstwem.

Należy również wspomnieć o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn.Akt (VII SA/Wa 992/20), który uznał, że Decyzja Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. naruszała rażąco art. 127 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że zlecała Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej wyłącznie korespondencyjnych, a więc w sposób, który nie gwarantował wyborcom wyborów równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym i sprzeczny był z obowiązującym prawem.
Zgodnie ze stanem prawnym na dzień wydania decyzji, do głosowania korespondencyjnego mogli być dopuszczeni tylko niektórzy wyborcy tj. niepełnosprawni, osoby, które ukończyły 60 lat i osoby poddane kwarantannie lub izolacji.

W uzasadnieniu wyroku WSA stwierdza, że wszelkie działania organów administracji publicznej podejmowane bez podstawy prawnej albo wbrew tej podstawie, jak również z przekroczeniem upoważnienia ustawowego naruszają zasadę legalizmu, określoną w art. 7 Konstytucji R.P. i art. 6 k.p.a. Mają one postać rażącego naruszenia prawa dlatego, że przepisy rangi konstytucyjnej wprost określają Rzeczpospolitą Polską, jako państwo prawa i nakazują jego organom działanie zgodne z prawem.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, w tym polecenie organowi prowadzącemu postępowanie przeprowadzenia następujących czynności:

  1. Przesłuchanie w charakterze świadków w sprawie:
    a) Prezesa Rady Ministrów: Mateusza Morawieckiego;
    b) Wiceprezesa Rady Ministrów: Jacka Sasina
  2. Powierzenie kontroli i nadzoru nad przebiegiem postępowania Prokuraturze Krajowej;

Powiązane wpisy